Kereskedelmi Feltételek

a PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o. gazdasági társaság, amelynek a székhelye: Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, CZ-15800 Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma: 25099418, vezetve a Prágai Városi Bíróság cégnyilvántartásában a C szakasz, 49579 albetétben

„eladóként a Cseh Köztársaságnak a bevételek nyilvántartásáról szóló 112/2016. Sb. számú törvénye alapján köteles a vevő részére bizonylatot kiállítani. Ugyanakkor köteles a nyilvántartott bevételt az adóhatóságnál bejelenteni; technikai szünet esetén mindezt legkésőbb 48 órán belül.”

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen a PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o. gazdasági társaság, amelynek a székhelye: Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, CZ-15800 Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma: 25099418 (továbbiakban mint „eladó”) által meghatározott kereskedelmi feltételek (továbbiakban mint ”kereskedelmi feltételek”) szabályozzák a szerződő feleknek az eladó és a másik természetes vagy jogi személy között, az eladó internetes áruháza által létrejött adásvételi szerződéshez (továbbiakban mint „adásvételi szerződés”) kapcsolódó kölcsönös jogait és kötelezettségeit. Az internetes áruházat az eladó üzemelteti a http://www.primavera-and.hu/ webfelület útján (továbbiakban mint „az áruház webfelülete”).

1.2. A jelen kereskedelmi feltételek továbbá szabályozzák a http://www.primavera-and.hu/(továbbiakban mint „weboldal”) címen elhelyezett weboldalaknak a szerződő felek általi használatára és egyéb kapcsolódó jogviszonyokra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A jelen kereskedelmi feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha egy személy, akinek szándékában áll az eladó árujának megvásárlása, az áru megrendelése során saját gazdasági tevékenysége kapcsán jár el.

1.3. A jelen kereskedelmi feltételektől eltérő rendelkezést az adásvételi szerződésben lehet szabályozni. Az adásvételi szerződésben megállapodott a jelen kereskedelmi feltételektől eltérő megállapodások felülírják a jelen kereskedelmi feltételekben meghatározott rendelkezéseket.

1.4. A jelen kereskedelmi feltételekben meghatározott szabályok az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződések cseh és magyar nyelven készülnek, melyből vita esetén a cseh nyelvű szöveg az irányadó. A jelen kereskedelmi feltételek is elérhetőek mind magyar, mind pedig cseh nyelven, melyből vita esetén a cseh szöveg az irányadó.

1.5. A kereskedelmi feltételeket az eladó jogosult egyoldalúan megváltoztatni vagy kiegészíteni. Ez a rendelkezés nem érinti a feleknek a kereskedelemi feltételek korábbi változata hatálya alatt keletkezett jogait és kötelezettségeit.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A vevő a weboldalon történt regisztrációját követően tud a saját felhasználó felületére belépni. A vevő a saját felhasználói felületén tudja leadni a megrendelését (továbbiakban mint „felhasználói fiók”). A vevő regisztráció nélkül is megrendelhet árut közvetlenül az áruház webfelületén.

2.2. A vevő köteles a valamennyi saját adatát helyesen és valósan megadni a weboldalon történő regisztráció és az áru megrendelése során. A vevő köteles a saját felhasználói fiókjában megadott adatban bekövetkezett bárminemű változás esetén adatait aktualizálni. A vevő által a felhasználói fiókjában megadott adatokat az eladó árurendelés esetén helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókba való belépéshez felhasználó név és jelszó van biztosítva. A vevő a saját felhasználói fiókjába való belépéshez szükséges adat vonatkozásában titoktartásra köteles és tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal felelősséget a vevő általi ezen kötelezettség megszegése miatt.

2.4. A vevő nem jogosult harmadik személyek részére lehetővé tenni a felhasználói fiókja használatát.

2.5. Eladó jogosult a felhasználói fiók megszüntetésére, különösen abban az esetben, ha a vevő a saját felhasználói fiókját több mint 12 hónapig nem használja, vagy amennyiben a vevő az adásvételi szerződésben vállalt (beleértve a jelen kereskedelmi feltételekben foglalt) kötelezettségeit megszegi.

2.6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fióknak nem kell folyamatosan elérhetőnek lennie, különös tekintettel az eladó általi szükséges hardveres vagy szoftveres karbantartásra, pl. a harmadik személyek általi hardveres vagy szoftveres szükséges karbantartás miatt.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az áruház webfelülete tartalmazza az eladó által eladásra kínált áruk listáját, beleértve az egyes eladásra kínált áruk árát. Az eladásra kínált áru ára a hozzáadott forgalmi adót is tartalmazza. Az áru eladására vonatkozó ajánlat és az áru ára addig marad érvényben, amíg azt az áruház webfelületén az megjelenik. A jelen rendelkezés nem érinti az eladó azon jogát, hogy a vevővel egyedileg megállapodott feltételekkel kössön adásvételi szerződést. Bármely a az áruház webfelületén elhelyezett az áru eladására vonatkozó ajánlatnak nincs kötő ereje és az eladó nem köteles az ezen árura vonatkozóan adásvételi szerződést kötni, különösen ha az elérhetetlen.

3.2. Az áruház webfelülete tartalmazza az áru csomagolásához és szállításához kapcsolódó költségekre vonatkozó információt. Az áruház webfelületén az áru csomagolásának és szállításának költségére vonatkozó érvényes információ külön megtalálható arra az esetre, ha az árut a Magyar Köztársaság területére kell szállítani. Az erre vonatkozó információ kizárólag a Magyar Köztársaság területére történő szállításra érvényes.

3.3. Az áru megrendeléséhez a vevő köteles az áruház webfelületén megtalálható megrendelésre vonatkozó formanyomtatványt kitölteni.  Ez a formanyomtatvány különösen az alábbi információt tartalmazza: 

  •          a megrendelt árura (a vevő köteles a megrendelt árut az áruház webfelületén található „kosárba” helyezni)
  •          az áru ellenértéke megfizetésének módjára, a megrendelt áru kért kézbesítésének módjára,
  •          az áru szállításával kapcsolatos költségekre

(vonatkozó információt (továbbiakban együttesen mint megrendelés”).

3.4. A megrendelés elküldése előtt a vevőnek lehetősége van az eladó által a vevő megrendelésébe rögzített adatai ellenőrzésére és módosítására, figyelemmel arra is, hogy a vevőnek lehetősége van arra, hogy megtalálja és kijavítsa az adatok megadása során keletkezett hibákat. A vevő köteles a megrendelésben szereplő adatok helyességét a megrendelés megerősítése előtt leellenőrizni. A vevő a megrendelést a „megrendelés megerősítése” gombra való klikkeléssel küldi el az eladó részére, amellyel a vevő igazolja, hogy a felhasználói fiókból a vevői megrendeléshez kapcsolt vevői adatok helyesek és a megrendelés köti a vevőt, és ezzel egyidőben igazolja, hogy elfogadja a jelen kereskedelmi feltételeket. Az eladó a megrendelésben a vevő által megadott adatokat helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés átvételét követően ennek tényét haladéktalanul a vevő által a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott elektronikus levélcímre (továbbiakban mint a „vevő elektronikus címe”) elektronikus levél útján igazolja.

3.5. Az eladó bármikor jogosult a megrendelés jellemzői (az áru mennyisége, a vételár összege, a szállítás előrelátható költségei) miatt kérni a vevőtől a megrendelés további megerősítését (például írásban vagy telefonon).

3.6. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés elfogadásának kézbesítésével (elfogadás) jön létre, amelyet az eladó a vevő részére a vevő elektronikus címére küldött elektronikus levél útján küld meg. Amennyiben az áru ára nyilvánvalóan hibás és nincs egyértelműen feltüntetve az adott áru esetében, hogy „rendkívüli kedvezményről) van szó, az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az adásvételtől elálljon [MV1].

3.7. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, főleg azokkal a személyekkel nem, akik korábban az eladó felé fennálló kötelezettségüket megszegték.

3.8. Avevő az adásvételi szerződés megkötése során egyetért a távollévők közötti kommunikációs eszközök használatával. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges a távollévők közötti kommunikációs eszközök alkalmazása során keletkezett költségeit (az internethozzáférés díja, telefonbeszélgetés díja) a vevő köteles viselni.

3.9. A megrendelés kötő erejű, a megrendelt árut az eladó előzetes hozzájárulása nélkül nem lehet visszaküldeni vagy kicserélni.

4. AZ ÁRU ÉS A SZÁLLÍTÁS ÁRA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A vevő az áru ellenértékét és az adásvételi szerződés szerinti, az esetlegesen az áru szállításával kapcsolatosan felmerült költségeket az eladó részére az alábbi módon fizetheti meg:

  • készpénzben az eladó Cseh Köztársaságban, Jinonická 80, CZ-15800, Praha 5 alatti boltjában,
  • készpénzen utánvétellel a vevő által a megrendelésben meghatározott helyen,
  • átutalás útján az eladónak a ERSTE HUNGARY banknál vezetett 11600006-00000000-81717288számú bankszámlájára (továbbiakban mint „Eladó bankszámlája”).

4.2. A vevő köteles az áru árának megfizetésével együtt megfizetni a szerződésben meghatározott, az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket.  Amennyiben a felek nem állapodnak meg kifejezetten másként, az áru árának minősül az áru szállításának díja is.

4.3. A Cseh Köztársaság területéről  történő szállítás esetén, az áru ellenértékét növeli a csomagolási és szállítási költség is, ami 1250 HUF+ forgalmi adó. 21000 HUF+forgalmi adó fölötti rendelés esetén, az eladó viseli a Magyar Köztársaság területére történő szállítás, csomagolási és szállítási költségét.

4.4. Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén az áru ára az áru átvételekor fizetendő. Átutalással történő fizetés esetén a vételár megfizetésének határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 nap.

4.5. Az ár banki átutalás útján történő megfizetése esetén a vevő köteles a vételár megfizetésekor a vonatkozó számla számát az átutalás közleményébe megjelölni. Banki átutalás útján történő fizetés esetén a vevőnek az ár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, ha a megfelelő összeget a vonatkozó számlaszám megjelölésével az eladó bankszámláján jóváírták. A vevő felelős az eladó felé azon kárét, amelyet az átutalás beazonosításának hiánya okoz, és az az áru ki nem fizetettnek minősül, amely árának megfizetését nem lehet beazonosítani.

4.6. Tekintet nélkül a fentiekben meghatározottakra az eladó bármikor, de különösen abban az esetben, ha a vevő a megrendelését a 3.5. pont szerint nem erősíti meg, jogosult az áru árának teljes megfizetését kérni még az áru feladása előtt.

4.7. Az egyesetleges az eladó által a vevő részére biztosított árkedvezményeket nem lehet kölcsönösen együttesen felhasználni.

4.8. Amennyiben az az általános kereskedelmi gyakorlatban szokásos vagy azt kötelező erejű jogi normák írják elő, az adásvételi szerződésből eredő fizetésekre vonatkozóan adózásra alkalmas bizonylatot – számlát állít ki. Az eladó hozzáadottértékadó fizetésére köteles személy. Az adófizetésre alkalmas bizonylatot – számlát az eladó az áru ellenértének megfizetését követően állítja ki és azt elektronikus formában küldi meg a vevő elektronikus postacímére.

4.9. Az első 3 küldemény esetén az új vevő köteles az ellenértéket utánvéttel vagy készpénzben megfizetni.

4.10. Vevői fizetési késedelem esetén az eladó jogosult minden késedelemmel érintett napra a késedelemmel érintett összeg 0,5%-os mértékének megfelelő összegű késedelmi kamatra.

5. ELÁLLÁS, SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

5.1. A vevő az adásvételi szerződéstől a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyve (továbbiakban mint „Polgári Törvénykönyv”) azaz a 89/2012 Sb. 1. bekezdésének 1829.§.-a alapján jogosult elállni.  A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837.§.-a alapján többek között nincs lehetőség szolgáltatásnyújtás esetén a szerződéstől való elállásra, amennyiben az elállásra nyitva álló határidő elteltét megelőzően a teljesítés  a felek kifejezetten erre irányuló előzetes nyilatkozata alapján megtörtént, adásvételi szerződés esetén a vevő által kért áru átadása a vevő kérésre megtörtént, vagy olyan áru tekintetében, amely gyorsan romlónak, elhasználtnak vagy szavatossági idő lejártához közelinek minősül, ha a vevő az eredeti csomagolásukat megsérti, valamint napi-, heti vagy havilapok és újságok esetében.

5.2. Vevő a megrendelés megerősítésével tudomásul veszi az elállási jogára való kioktatást, amely külön dokumentumban a http://www.primavera-and.cz/weboldalon található. A vevő elállási jogára vonatkozó kioktatásról szóló dokumentum tartalmaz valamennyi hatályos előírást és összehangban van a Cseh Köztársaságnak a távollévők közötti kereskedelmi ügyletekre vonatkozó 363/2013 Sb. számú kormányrendeletében meghatározott jogszabályi kötelezettségekkel.

5.3. Valamint a vevő a megrendelés megerősítésével tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződéstől való elállásra vonatkozó feltételek teljesülnek, a JELEN weboldalon található elállásra vonatkozó formanyomtatvány kitöltésével jogosult az elállási jogát gyakorolni. Az elállás átvételét az eladó minden felesleges késedelem nélkül köteles a vevő részére annak elektronikus postájára igazolni.

A vevő az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatát jogosult többek között a az eladónak a Cseh Köztársaságban, Jinonická 80, CZ-15800, Praha 5 szám alatti boltja címére vagy eladó objednavky@primavera-and.cze-mail címére való megküldéssel is gyakorolni.

5.4. A jelen kereskedelmi feltételek 5.2. pontja szerint gyakorolt elállás esetén az adásvételi szerződés visszamenőleges hatállyal szűnik meg. Az árut az elállástól számított 14 napon belül vissza kell küldeni eladó részére. Az árut az eladó részére megrongálódás és elhasználódás nélkül, eredeti csomagolásában kell visszaküldeni.

5.5. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az eladó részére visszaküldött áru sérült, részben vagy egészben elhasznált, kopott vagy szakadt, az eladó az így felmerült kárának arányos megtérítésére jogosult. Az eladó az így keletkezett kárát jogosult a vevőnek az áru visszafizetése iránti igényébe egyoldalúan beszámítani.

5.6. Az eladó az árunak a vevő általi átvételéig bármikor jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben az eladó köteles felesleges késedelem nélkül a vevő részére a megfizetett vételárat átutalás útján, a vevő által megadott bankszámlára megfizetni.

5.7. Amennyiben a vevőnek az áruval együtt ajándék is megküldésre került, a vevő és az eladó közötti ajándékozási szerződés is azzal a feltétellel jön létre; hogy amennyiben a felek között adásvételi szerződéstől való elállásra kerül sor, az ajándékozási szerződés is hatályát veszti az ajándék vonatkozásában és a vevő köteles a részére megküldött ajándékot visszaadni az eladó részére. Amennyiben a vevő nem küldi vissza határidőben az ilyen ajándékot, az eladó az ilyen ajándék esetében kártérítésre jogosult, amelynek összegét egyoldalúan jogosult a vevőnek az áru visszafizetése iránti igényébe beszámítani.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, ÁRU ÁTADÁSA

6.1. Amennyiben az adásvételi szerződésben a felek nem állapodnak meg másként, az áru szállítására vonatkozó feltételeket az eladó jogosult meghatározni. Amennyiben az áru szállítására vonatkozó feltételek a vevő igénye alapján kerültek meghatározásra, a vevő köteles az ilyen módon történt szállításból eredő kockázatot és esetleges többletköltségeket viselni.

6.2. Amennyiben az eladó a vevő által a megrendelésben meghatározott helyre köteles az árut szállítani, a vevő köteles az árut ezen a helyen átvenni. Amennyiben a vevő az árut nem veszi át, az eladó tárolási díjra jogosult, melynek összege minden megkezdett tárolási nap esetében 50 CZK (azaz ötven cseh korona) vagy az eladó jogosult a szerződéstől elállni.

6.3. Amennyiben a vevő érdekkörében felmerült okból az áru ismételt kézbesítése válik szükségessé vagy a megrendeléstől eltérő módon kell az árut kézbesíteni, a vevő köteles az ismételt illetve a megrendeléstől eltérő módon történt kézbesítés költségeit megfizetni.

6.4. A vevő köteles a fuvarozótól történő átvétel során az áru csomagolásának sértetlenségét megvizsgálni és amennyiben bármiféle sérülést tapasztal, erről haladéktalanul tájékoztatni az eladót. Amennyiben a vevő a csomagolás bármiféle sérülését észleli, amely a csomaghoz való hozzáférésre utal, a vevő nem köteles az árut átvenni. A szállítólevél aláírásával a vevő igazolja, hogy az árut sértetlenül vette át.

6.5. A feleknek az áru szállítására vonatkozó további jogait és kötelezettségeit az eladó külön szállításra vonatkozó feltételei szabályozhatják, ha az eladónak létezik ilyen szabályozása.

7. FELELŐSSÉG HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN, SZAVATOSSÁG

7.1. A szerződő feleknek a hibás teljesítésre vonatkozó jogait és kötelezettségeit, ideértve az eladónak a szavatosságra vonatkozó kötelezettségeit az általánosan kötelező szabályok (főleg a Polgári Törvénykönyv 2158. és azt követő §.-i határozzák meg).

7.2. Az eladó felelős a vevővel szemben azért, hogy az eladott dolog megfelel az adásvételi szerződésben meghatározottnak, főként, hogy nem hibás. Annak, hogy a dolog megfelel az adásvételi szerződésben meghatározottnak az értendő, ha a kért dolog minősége és a szerződésben célzott hatása alkalmas az eladó, a gyártó vagy képviselője által kijelentetteknek, különösen az árura vonatkozó reklámban foglalt tulajdonságoknak megfelel, a minősége és hatása az ilyen fajta dologra vonatkozónak szokásos,  megfelel a jogszabályi előírásoknak, ennek megfelel a száma, a mennyisége és tömege és megfelel annak a célnak, amit a az eladó a dolog használata kapcsán kijelent vagy amelyre a dolgot szokásosan használják.

7.3. Amennyiben a dolog az átvételkor nem egyezik meg a szerződésben foglaltakkal (továbbiakban mint „hibás teljesítés”) a vevő jogosult arra, hogy az eladó ingyenesen haladéktan késedelem nélkül a dolgot az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotban átadja, és a vevő kérése alapján a dolgot kijavítsa vagy pedig cserélje, kivéve ha az a dolog hibájából eredően ez aránytalan többletköltséget okozna vagy teljesíthetetlen, a vevő árleszállításra jogosult vagy pedig jogosult a szerződéstől elállni. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha a vevő a hibával az áru átvételét megelőzően ismerte vagy azt önmaga okozta. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A vevő köteles az árut átvételkor azonnal ellenőrizni és az esetleges hibát haladéktalanul jelenteni az eladónak.

7.4. Ha nem gyorsan romló, vagy használt dologról van szó, az eladó felel azokért a hibákért , amelyek a dolog átvételét követően keletkeztek.

7.5. A vevőnek az eladóval szembeni hibás teljesítésből eredő igényeit a vevő a Cseh Köztársaság, Jinonická 80, CZ-158 00 Praha 5 szám alatt érvényesítheti, akként hogy köteles  feltüntetni, hogy miben mutatkozik meg a hiba és milyen módon jelenik meg. A reklamáció időpontjának az az időpont tekinthető, amelyben az eladó a vevőtől a reklamált terméket átvette.

7.6. A feleknek a hibás teljesítésre vonatkozó jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs rendje tartalmazza

8. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vevő az áru teljes árának a megfizetésével szerez tulajdonjogot az árun.

8.2. A vevő tudomásul veszi, hogy az áruház webfelületét alkotó programok és egyéb alkotórészek (beleértve a kínált árura vonatkozó fényképeket) szerzői jogi védelem alatt állnak. A vevő kötelezettséget vállal, hogy nem végez olyan tevékenységet, amely neki vagy harmadik személyek részére a az áruház webfelületén található programok vagy más szerzői jogi védelem alatt álló részekhez való jogosulatlan hozzáférést vagy használatot tenne lehetővé.

8.3. A vevő az áruház webfelületének használata során nem jogosult olyan mechanizmusok, programok vagy egyéb folyamatok alkalmazására, amelynek negatív hatása lehetne az áruház webes felületének programjaira vagy alkotórészeire.

8.4. Az eladót nem köti a vevő vonatkozásában bármiféle a cseh Polgári Törvénykönyv 1826.§. 1. bekezdésének e) pontjában meghatározott magatartási kódex.

8.5. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal felelősséget azokért hibákért, amelyeket harmadik személyeknek a weboldalba történő beavatkozása okoz vagy amelyeket a weboldal céljával ellentétes módon használnak.

8.6. Minden eladott áru megfelel a kozmetikai termékekre vonatkozó cseh törvényes követelményeknek és jogszabályi előírásoknak.

8.7. Az eladó fenntartja a jogot, hogy az áru nagyságát vagy csomagolását illetőleg az eladásra kínált áru az árát megváltoztassa.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS KERESKEDELMI LEVELEK KÜLDÉSE

9.1. A természetes személy vevő személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről és szóló cseh 101/2000 Sb. törvény szabályozza.

9.2. A vevő kifejezetten hozzájárul az alábbi személyes adatainak feldolgozásához és kezeléséhez: vezetéknév, keresztnév, lakóhely, azonosító, adóazonosító, e-mail cím, telefonszám (továbbiakban mint „személyes adatok”).

9.3. A vevő hozzájárul a személyes adatai eladó általi kezeléséhez, melynek célja a felek közötti adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettsége teljesítése (megrendelés és teljesítése, számviteli kötelezettségek teljesítés, jótállási, szavatossági, kártérítési igények teljesítése), a vevő felhasználói fiókjának vezetése és a vevő részére kereskedelmi célú megkeresések (termékminták ajánlása, hírlevelek küldése).

9.4. A vevő kötelezettséget vállal a valós és helyes személyes adatainak (regisztrációnál, felhasználói számlánál, webes felületről történő rendelésnél) megadásához és köteles haladéktalanul az eladót a személyi adataiban bekövetkezett változásokról tájékoztatni.

9.5. Az eladó a vevő személyes adatait megoszthatja harmadik személyekkel, adatfeldolgozókkal. Harmadik személyek részére az eladó a vevő személyes adatait, a csomagok kézbesítését végzők kivételével, a vevő kifejezett hozzájárulásával hozhatja tudomásukra.

9.6. Személyes adatok kezelését határozatlan ideig végzi az eladó. A személyes adatok kezelése vagy elektronikusan – gépi úton, vagy nyomtatott formában – nem gépi úton történik.

9.7. A vevő kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek és hogy tájékoztatták arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai megadása és azok kezelése az ő hozzájárulásán alapul.

9.8. Amennyiben a vevő feltételezi, hogy az eladó vagy az adatkezelő (9.5. pont) olyan személyes adatait kezeli vagy dolgozza fel, amely adatkezelés vagy adatfeldolgozás ellentétes a személyes adatok védelméről szóló törvényben meghatározottakkal, különösen ha a tárolt adatok nem pontosak figyelemmel az adatkezelés céljára, a vevő jogosult:

9.8.1. magyarázatot kérni az eladótól vagy adatkezelőtől,

9.8.2. kérelmezni, hogy az eladó vagy az adatkezelő állítsa helyre az így kialakult állapotot. A vevő különösen kérheti az adatkezelés korlátozását, adatok törlését, kijavítását, kiegészítését. Amennyiben a vevő ezen kérése megalapozottnak bizonyul, aza adatkezelő köteles a hibát haladéktalanul orvosolni. Amennyiben az eladó vagy az adatkezelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a vevő jogosult közvetlenül a Személyes Adatok Védelme Hivatalához fordulhat.

9.9.A vevő jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelő által kezelt személyes adatairól és az adatkezelő köteles ezen tájékoztatást megadni. Az eladó ebben az esetben a nyújtott tájékoztatás fejében a felmerülő költségeit meg nem haladó mértékű, arányos költségtérítést jogosult felszámítani.

 10. KERESKEDELMI LEVELEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K (SÜTIK) ELHELYEZÉSE

10.1. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó vagy vele közvetlenül kapcsolt jogviszonyban álló személy a vevő részére az értékesíteni kívánt árura, szolgáltatásokra vagy az eladó vagy vele kapcsolt személyek üzleti tevékenységére vonatkozóinformáció megküldéséhez a vevő elektronikus címére valamint hozzájárul kereskedelmi információ közléséhez.

10.2. A vevő hozzájárul, hogy az eladó ún cookikat (sütiket) helyezzen el a számítógépén.  Amennyiben lehetséges a weboldalon az adásvételi szerződés megkötése és az ebből eredő eladói kötelezettségek teljesítése anélkül, hogy az eladó ccokiekat helyezzen el a vevő számítógépén, vevő jogosult az előbbi pontban meghatározott hozzájárulását bármikor visszavonni.

11. KÉZBESÍTÉS

11.1. Amennyiben a felek nem állapodnak meg másként, bármely az adásvételi szerződéssel kapcsolatos levelezést a másik fél részére írásban kell kézbesíteni, mégpedig elektronikus úton, személyesen vagy a postai szolgáltatók szolgáltatásainak igénybevételével (a feladó választása szerint).  A vevő részére a kézbesítés a felhasználói fiókban rögzített elekronikus címre történik.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a weboldal használatával összefüggésben vagy az adásvételi szerződéssel alapított jogviszony vonatkozásában nemzetközi (külföldi) elem merül fel, a cseh jogot tekintik irányadónak. Ez a megállapodás nem érinti a fogyasztónak az általánosan érvényes előírásokból eredő jogait.

12.2. Az eladó jogosult az áru értékesítésére és a gazdasági tevékenységéhez más engedély nem szükséges. Tevékenységét a vállalkozások ellenőrzését végző területileg illetékes Vállalkozási Hivatal ellenőrzi. 

12.3. Amennyiben a jelen kereskedelmi feltételek valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek értelmezése az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb áll. Valamely rendelkezés teljes vagy részleges érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A jelen kereskedelmi feltételek vagy az adásvételi szerződés változásai vagy kiegészítései írásban érvényesek.

12.4. Az adásvételi szerződést beleértve a jelen kereskedelmi feltételeket az eladó elektronikus formában archiválja és azok nem nyilvánosak.

12.5. Az eladó kapcsolattartási címei: kézbesítési cím: PRIMAVERA ANDORRANA  s.r.o., Cseh Köztársaság CZ-15800, Praha 5, Jinonická  80., elektronikus kézbesítési címe: objednavky@primavera-and.cz.